Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 

Dobrovolníci, kteří pracují pro naši organizaci, mají sjednanou smlouvu s o.p.s. Maltézská pomoc a o.s. Jika, působící jako vysílající organizace nebo další organizací.

Pokud jako dobrovolník projevíte zájem pracovat pro naši organizaci, můžete se přihlásit vysílající organizaci (o.p.s. Maltézská pomoc a o.s. Jika), nebo přímo z.s. InternetPoradna.cz naší koordinátorce Mgr. Anně Burdiyan, DiS.

Kontakt: 736 447 248/anna.burdiyanTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Dobrovolníkem může být osoba starší 15 let, která se na základě svých schopností a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu.
 • Dobrovolník není ve vztahu k organizaci o. s. InternetPoradna.cz v pracovně právním vztahu.
 • Dobrovolnická služba je podle své povahy krátkodobá, nebo, je-li vykonávánapo dobu delší než 3 měsíce, dlouhodobá.
 • Dobrovolníkovi za výkon dobrovolnické služby nenáleží finanční odměna.

Profil dobrovolníka

 • věk minimálně 15 let
 • čistý výpis z trestního rejstříku nebo jeho ověřenou kopii,
 • komunikativnost, spolehlivost, samostatnost.
 • etický kodex dobrovolníka naleznete zde

V rámci z.s. InternetPoradna.cz nabízíme také možnost odborné stáže. Stáže poskytujeme v rámci dalšího vzdělávání podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žádost o umožnění odborné stáže si v zařízení podává ústně nebo písemně samotný pracovník, případně na základě domluvy i konkrétní poskytovatel sociálních služeb. V současné době poskytujeme pouze výměnné stáže, které přispějí k rozšíření odborných předpokladů a prohloubení kvalifikace jednotlivých pracovních pozic stážistů.

Při rozhodování o přijetí pracovníka na stáž se přihlíží především k provozním možnostem a k počtu jiných stážistů, případně studentů na praxi, se kterými již byla na příslušné období uzavřena jiná dohoda. V případě kladného rozhodnutí sepíše koordinátor stáží/praxí přímo se stážistou nebo prostřednictvím vysílající organizace Dohodu o zajištění odborné stáže. Jednu kopii obdrží stážista, druhou založí koordinátor stáží/praxí do příslušné agendy. 

Odbornou stáž u nás nelze realizovat v případě, že je stážista v pracovně právním vztahu se zapsaným spolkem InternetPoradna.cz.

Do 24 hodin povinného dalšího vzdělávání lze započítat maximálně 8 hodin odborných stáží.

Kontaktní osobou odborných stáží je vedoucí služby Restart, Mgr. Kristýna Minářová, DiS.

tel. kontakt: 587 406 126, 736 447 248

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Realizace výměnné odborné stáže

Příprava

Konkrétní forma spolupráce se odvíjí od podmínek poskytovatele výměnné odborné stáže a časových možností stážisty. Za průběh výměnné odborné stáže na pracovišti zodpovídá vedoucí služby, popřípadě osoba, kterou vedení pověří.

Uzavření Smlouvy o spolupráci

Předpokladem pro realizace výměnných odborných stáží je podepsání Dohody o zajištění odborné stáže. Přílohou Smlouvy o spolupráci je podrobný seznam stážistů, pracovišť a termínů absolvování výměnných odborných stáží. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, podepsána zástupci obou organizací a je uložena a archivována spolu s potřebnou administrativou (poučení o BOZP, poučení o mlčenlivosti, souhlas se zpracováním osobních údajů).

Průběh stáže/praxe

Stážistovi se věnuje koordinátor stáže, který jej seznámí s jeho povinnostmi a náplní výměnné odborné stáže. Zajišťuje odborný dohled v průběhu stáže, přiděluje stážistovi úkoly a pravidelně se stážistou během stáže konzultuje. Na vedoucího stáže (konzultanta) se může stážista obracet s dotazy a připomínkami. Stážista po podepsání mlčenlivosti může po dobu odborné stáže a v rozsahu potřebném pro její řádný výkon nahlížet do dokumentů zařízení (Směrnice, Standardy Kvality, Metodiky práce...),  využívat odborné materiály a různé dostupné pomůcky tak, aby mohl splnit úkoly zadané pověřeným pracovníkem.

Ukončení stáže/praxe

Výstupem výměnné odborné stáže je Hodnotící dotazník. Po ukončení výměnné odborné stáže jej podepsaný odevzdá koordinátorovi stáže. Cílem dotazníku je zhodnotit průběh stáže, přínosy, nedostatky a samotný pohled stážisty na pracoviště, kde stáž proběhla. Obsah Hodnotícího dotazníku se stává podkladem pro ředitelku z.s. InternetPoradna.cz, vedoucí služby sociální rehabilitace Restart a vedoucí Poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory k zpracování benchamarkingové studie. Hodnotící dotazníky pomáhají ke zvyšování kvality organizace.

Po absolvování výměnné odborné stáže vystaví koordinátor stáží/praxí stážistovi potvrzení (osvědčení) o absolvování odborné stáže. Zapíše také datum a počet hodin absolvované stáže do individuálního vzdělávacího plánu pracovníka a založí získané osvědčení.

Finanční podmínky

Výměnná odborná stáž v organizaci se na základě Dohody o zajištění odborné stáže poskytuje stážistům bezplatně s tím, že na konci stáže odevzdají kontaktní osobě výměnné odborné stáže v z.s. InternetPoradna.cz vyplněný Hodnotící dotazník.

z.s. InternetPoradna nabízí studentům vyšších odborných škol a vysokých škol možnost prohloubit si své zkušenosti a vědomosti či získat nové informace a praktické dovednosti. Pro praxi si studenti mohou zvolit jednu z poskytovaných sociálních služeb (sociální rehabilitace Restart, odborné sociální poradenství v Poradně pro seniory a osoby se zdravotním postižením), nebo kombinovanou praxi, v níž se seznámí s činnostmi obou služeb. Minimální doba, kterou u nás můžete strávit na praxi je 1 týden.

O možnostech praxe je dobré se nejprve informovat u mentora - koordinátora praxí/stáží, který je pověřen péčí o praktikanty. Mentorem praxí pro naši organizaci je Mgr. Kristýna Minářová, DiS.. Kontakty jsou uvedeny níže.

POSTUP

Jestliže jste se rozhodli pro praxi v z.s. InternetPoradna.cz, požádejte mentora o přijetí na praxi. Sdělte svou motivaci a očekávání a v případě, že mentor povolí praxi, domluvte se na termínu. Na prvním setkání s mentorem proběhne motivační rozhovor, na kterém prodiskutujete cíle učení, které jste si navolili, a Vaši motivaci pro zvolený druh praxe. Toto setkání proběhne 14 dní před nástupem na praxi. Cílem motivačního rozhovoru je zjištění, zda jste vhodným uchazečem o praxi v našem občanském sdružení, dále proto, abychom zjistili, jaká je Vaše motivace, a abychom se domluvili na termínech, ve kterých budete do z.s. InternetPoradna.cz docházet.

PRAVIDLA

 • mentor má právo praxi odmítnout z kapacitních nebo jiných závažných důvodů
 • se školou (fakultou), která Vás vysílá na praxi, musí být před Vaším nástupem uzavřena smlouva (dohoda) o praxi
 • praxe v z.s. InternetPoradna.cz jsou vykonávány bezplatně

 

Kontakty na mentora:

Mgr. Kristýna Minářová, DiS.

tel. číslo: +420 736 447 248

emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Sdružení bylo zaregistrováno u ministerstva vnitra 21.6.2001 pod č. jednacím: VS/1-1/47 389/01-R.

Sdružení má zaregistrováno v současné době tyto sociální služby:

a) Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory

b) Služba sociální rehabilitace Restart

c) Olomoucká linka důvěry

Registrace nabyla platnosti dne 20. 10. 2007 dle rozhodnutí č.j.: KUOK/71019/2007 

Stanovy sdružení, platné za rok 2017 naleznete zde

Aktuální výroční zpráva za rok 2017

Naši pracovníci se taktéž řídí Etickým kodexem - ZDE >>.

Pro celou organizaci je taktéž platný Řád podávání a vyřizování stížností - ZDE >>

Naše publikace Může se to stát i Vám, aneb když sklapne dluhová past

O InternetPoradně

Posláním organizace je za pomoci moderních informačních technologií přispívat k sociálnímu začleňování, zaměstnávání a vzdělávání osob v nepříznivé sociální situaci včetně vzdělávání odborníků v sociální oblasti.

Její zakladatelé v létě 2001 spustili ojedinělý projekt poradenství na internetu prostřednictvím odborníků z různých oblastí od lékařů, psychologů po speciální pedagogy, psychoterapeuty. Od března 2007 se organizace rozrostla o dvě sociální služby Poradnu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a Službu sociální rehabilitaci Restart. V roce 2010 InternetPoradna začala sociálně podnikat a prodávat výrobky z chráněných dílen na portálu sofieshop.cz (Provoz Sofieshop byl ukončen v polovině roku 2012). V roce 2012 založila o.s. InternetPoradna.cz také dceřinnou společnost o.p.s. SofisOfis. Její náplní byla zejména tvorba video životopisů pro osoby se zdravotním postižením. Projekt ukončil svou činnost ke konci roku 2013.

Jednotlivé sekce z.s. InternetPoradna.cz:

iPoradna - poradenství na internetu nejen pro osoby s postižením

Poradna - pro osoby se zdravotním znevýhodněním a  seniory  v Olomouci

Restart - služba sociální rehabilitace v Olomouci

Olomoucká linka důvěry - telefonická krizová pomoc.

E-linka - pomoc lidem nacházejícím se v krizi skrze chat.

V InternetPoradně pracuje více jak polovina lidí se zdravotním postižením. Jednak jsou to pracovníci Poradny a iPoradny a dále byli od března 2010 zaměstnáváni pracovníci se zdravotním postižením i v sociální firmě – Sofieshop.cz, jejíž provoz byl však ukončen v polovině roku 2012. V roce 2012 založila InternetPoradna.cz dceřinnou společnost SofisOfis, o.p.s., která byla realizátorem projektu Ukažte se! Profesní videoprezentace pro každého. SofisOfis ukončila svou činnost ke konci roku 2013.

InternetPoradna.cz se věnuje i vzdělávání odborníků v sociální oblasti a usiluje o větší informovanost veřejnosti o lidech s postižením.

InternetPoradna.cz spolupracuje se širokou škálou partnerů, neziskových organizací, institucí, firem a novinářů.

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie