Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 

Подробнее на сайте: http://joomspider.com http://grand-finance.ruhttp://kupil-jilie.ruhttp://leadnews.ruhttp://dohodok.ruhttp://body-treatment.ru http://buy-immobility.ru
http://choose-house.ruGo to top of page
http://java-code.ruhttp://my-houseroom.ruhttp://health-treatment.ruhttp://maintain-health.ru
http://repair-dwelling.ruhttp://my-immobility.ru http://tryjoomla.net

Sekce určená pro dárce a zájemce o dárcovství

Ne každý má tu možnost darovat velké množství peněz. Sponzorství hraje, dle různých výzkumů či statistik v současném marketingu, stále významnější roli. V ČR se věnuje různým formám podpory 67% podniků. Individuální či cílené dárcovství se stává běžným prostředkem, jak podpořit neziskovou organizaci, s jejíž činností jsem obeznámen a mám k ní důvěru.

Pokud se rozhodnete věnovat nějaké neziskové organizaci či občanskému sdružení dar a podpořit tak jejich činnost, je dobré mít o celém procesu základní informace, které Vám mohou napomoci při Vašem rozhodování.

Co se skrývá pod pojmem sponzorství a dárcovství?

Dar lze chápat jako bezplatný převod majetku (ať už peněžní prostředky, movité věci, nemovitost či jiný majetkový prospěch), který lze realizovat na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 628 a § 629. Dar nemusí být určen na přesně vymezený účel, ale je důležité přesně definovat účel pro potřeby zdanění.

Jedním z charakteristických znaků darování je absence protislužby, protihodnoty od neziskové organizace, přičemž za protislužbu by nemělo být považováno např. vyjádření vděčnosti či poděkování. Za darování se považuje zveřejnění obchodního jména, sídla firmy, druhu a ceny daru neziskovou organizací.

Dárcovství

dárce (PO) má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizace) bude činit alespoň 2.000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Jsou-li v úhrnu obsaženy i dary na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární a charitativní v souvislosti s živelnou pohromou, může být o hodnotu těchto darů překročen limit 5 % ze základu daně.

Jestliže je dárce také plátcem DPH a poskytuje tzv. věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Pokud byste se rozhodli finančně přispět na činnost z.s. InternetPoradna.cz, jakožto občanské sdružení můžeme uplatnit osvobození od daně tehdy, pokud je dar určen na účely v taxativně vyjmenovaných oblastech: tzn. Kultura, školství, věda a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchova, sport, výchova a ochrana dětí a mládeže a požární ochrana (§ 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb.)

Sponzorování

je nutné odlišit od darování. Základ sponzorování stojí na poskytnutí propagační, reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je tak chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva tedy není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě, případně o spolupráci dle obchodního zákoníku. O sponzorování jde tehdy, když se propaguje předmět podnikání sponzora, či jeho produkt. Jako sponzor si můžete plné výši zahrnout do základu daně náklady na propagaci a reklamu, neboť patří mezi daňově uznatelnými náklady. Narozdíl od odčitatelné položky „dary na veřejně prospěšné účely“ snižuje sponzorský příspěvek základ daně v plné výši.

Pokud byste se rozhodli finančně podpořit činnost z.s. InternetPoradna.cz, naleznete v této sekci základní informace a přehled služeb, na jejichž podporu můžete přispět.

Za každý (byť drobný) dar Vám naším jménem i jménem našich klientů děkujeme.

Každý dar přispěje ke zkvalitnění potřebných sociálních služeb ve městě a regionu.

Na jakou konkrétní činnost přesně můžete přispět, se dozvíte zde

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie

Rychlý kontakt

587 406 126
recepce@internetporadna.cz

Všechny kontakty