Dejte s námi informacím smysl

Daruj správně

Můžete nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS IP na telefonní číslo 87 777.

Cena DMS je 30 Kč,
o.s. InternetPoradna.cz obdrží 28,50 Kč.


Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK IP na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.

 

Подробнее на сайте: http://body-treatment.ruhttp://buy-immobility.ruhttp://grand-finance.ruhttp://dohodok.ruhttp://repair-dwelling.ru http://choose-house.ruhttp://my-immobility.ruhttp://joomspider.com
http://maintain-health.ru http://tryjoomla.net http://health-treatment.ruhttp://java-code.ruhttp://my-houseroom.ru http://kupil-jilie.ru http://leadnews.ru

V rámci z.s. InternetPoradna.cz nabízíme také možnost odborné stáže. Stáže poskytujeme v rámci dalšího vzdělávání podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žádost o umožnění odborné stáže si v zařízení podává ústně nebo písemně samotný pracovník, případně na základě domluvy i konkrétní poskytovatel sociálních služeb. V současné době poskytujeme pouze výměnné stáže, které přispějí k rozšíření odborných předpokladů a prohloubení kvalifikace jednotlivých pracovních pozic stážistů.

Při rozhodování o přijetí pracovníka na stáž se přihlíží především k provozním možnostem a k počtu jiných stážistů, případně studentů na praxi, se kterými již byla na příslušné období uzavřena jiná dohoda. V případě kladného rozhodnutí sepíše koordinátor stáží/praxí přímo se stážistou nebo prostřednictvím vysílající organizace Dohodu o zajištění odborné stáže. Jednu kopii obdrží stážista, druhou založí koordinátor stáží/praxí do příslušné agendy. 

Odbornou stáž u nás nelze realizovat v případě, že je stážista v pracovně právním vztahu se zapsaným spolkem InternetPoradna.cz.

Do 24 hodin povinného dalšího vzdělávání lze započítat maximálně 8 hodin odborných stáží.

Kontaktní osobou odborných stáží je vedoucí služby Restart, Mgr. Kristýna Minářová, DiS.

tel. kontakt: 587 406 126, 736 447 248

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Realizace výměnné odborné stáže

Příprava

Konkrétní forma spolupráce se odvíjí od podmínek poskytovatele výměnné odborné stáže a časových možností stážisty. Za průběh výměnné odborné stáže na pracovišti zodpovídá vedoucí služby, popřípadě osoba, kterou vedení pověří.

Uzavření Smlouvy o spolupráci

Předpokladem pro realizace výměnných odborných stáží je podepsání Dohody o zajištění odborné stáže. Přílohou Smlouvy o spolupráci je podrobný seznam stážistů, pracovišť a termínů absolvování výměnných odborných stáží. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, podepsána zástupci obou organizací a je uložena a archivována spolu s potřebnou administrativou (poučení o BOZP, poučení o mlčenlivosti, souhlas se zpracováním osobních údajů).

Průběh stáže/praxe

Stážistovi se věnuje koordinátor stáže, který jej seznámí s jeho povinnostmi a náplní výměnné odborné stáže. Zajišťuje odborný dohled v průběhu stáže, přiděluje stážistovi úkoly a pravidelně se stážistou během stáže konzultuje. Na vedoucího stáže (konzultanta) se může stážista obracet s dotazy a připomínkami. Stážista po podepsání mlčenlivosti může po dobu odborné stáže a v rozsahu potřebném pro její řádný výkon nahlížet do dokumentů zařízení (Směrnice, Standardy Kvality, Metodiky práce...),  využívat odborné materiály a různé dostupné pomůcky tak, aby mohl splnit úkoly zadané pověřeným pracovníkem.

Ukončení stáže/praxe

Výstupem výměnné odborné stáže je Hodnotící dotazník. Po ukončení výměnné odborné stáže jej podepsaný odevzdá koordinátorovi stáže. Cílem dotazníku je zhodnotit průběh stáže, přínosy, nedostatky a samotný pohled stážisty na pracoviště, kde stáž proběhla. Obsah Hodnotícího dotazníku se stává podkladem pro ředitelku z.s. InternetPoradna.cz, vedoucí služby sociální rehabilitace Restart a vedoucí Poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory k zpracování benchamarkingové studie. Hodnotící dotazníky pomáhají ke zvyšování kvality organizace.

Po absolvování výměnné odborné stáže vystaví koordinátor stáží/praxí stážistovi potvrzení (osvědčení) o absolvování odborné stáže. Zapíše také datum a počet hodin absolvované stáže do individuálního vzdělávacího plánu pracovníka a založí získané osvědčení.

Finanční podmínky

Výměnná odborná stáž v organizaci se na základě Dohody o zajištění odborné stáže poskytuje stážistům bezplatně s tím, že na konci stáže odevzdají kontaktní osobě výměnné odborné stáže v z.s. InternetPoradna.cz vyplněný Hodnotící dotazník.

Řekněte o nás ostatním

Fotogalerie

Rychlý kontakt

587 406 126
recepce@internetporadna.cz

Všechny kontakty